Konkurs za prijem uposlenika

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

SREDNJE ŠKOLE “MAARIF KOLEŽ” SARAJEVO

I USLOVI KONKURSA

1. Kandidat za direktora Škole dužan je ispunjavati sljedeće opće uslove: a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs; b) da se na njega ne odnosi član IX st. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole; d) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora; e) da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o ministarskim i drugim imenovanjima u FBiH.

2. Osim općih, kandidat za direktora mora ispunjavati i sljedeće uslove: a) u pogledu stručne spreme uvjete za nastavnika ili pedagoga škole u koju konkuriše; b) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto; c) najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa; d) da ima najmanje zvanje mentora.

II SADRŽAJ PRIJAVE Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):

1. Prijavu na konkurs

2. Kraću biografiju - CV

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi

4. Izvod iz matične knjige rođenih

5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

7. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju

8. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca)

9. Izjavu da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,

10. Izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

11. Izjavu da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,

12. Izjavu da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH.

13. Razvojni plan i program rada škole za mandatni period u pismenoj formi.

Sve tražene izjave treba da budu potpisane i ovjerene od nadležne općinske službe. Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je obavezan dostaviti po izboru, a prije imenovanja na funkciju direktora škole.

III DODATNI USLOVI

Pored uslova navedenih u tačci I i II konkursa, a na osnovu odluke o utvrđivanju postupka izbora i uslova za izbor direktora srednje škole „Maarif Koledž donesene od strane Osnivača škole ,a sa ciljem jačanja integriteta srednje škole „Maarif Koledž“ Školski odbor je obavezan dati prednost onom kandidatu koji osim opštih i posebnih uslova predviđenih Zakonom i Pravilnikom, ispunjava najmanje jedan od sljedećih uslova:

1. akademska titula- stručno/naučno zvanje magistar/doktor;

2. najmanje jedan objavljen naučno-istraživački rad;

3. doprinos u društvenom, obrazovnom, kulturnom i sportskom radu koji se dokazuje na osnovu odgovarajuće diplome, cerifikata i licence.

IV DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA Prijavu sa traženim dokumentima kandidati dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu: Srednja škola “MAARIF KOLEDŽ” Sarajevo, ulica Banjalučka broj 14, 71000 Sarajevo, ili lično na Protokol Škole u zatvorenoj koverti sa naznakom ''Prijava na Javni konkurs za izbor direktora – NE OTVARAJ (Otvara Školski odbor)”.

V KONKURSNI ROK Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune, neblagovremene i neuredne-nepotpisane prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog konkursa, kao i prijave sa fotokopijama tražene dokumentacije koje nisu ovjerene i traženim izjavama koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

VI DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU DIRKETORA

Direktora Škole imenuje Školski odbor uz saglasnost osnivača, na period od 4 (četiri) godine.

VII NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Škole.